Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori Kur’an Okumak Kategori

Ek Soru Soru

Kuran Okunurken Nasıl Dinlemeli

Kuran okunurken hangi şekillerde dinlemeliyiz?

Cevap Cevap

Kur’an dinlerken edeb ve huşu ile ve dikkatle, elinden geliyorsa anlamaya çalışarak dinlemek gerekir. Bu mevzuda Üstad Bediüzzaman Ramazan Risalesi’nde bir hadis-i şeriften iktibasla şöyle der:

“Kur'ânı yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı İlahiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselam’dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrail'den, belki Mütekellim-i Ezelî'den (Allahu Teâlâ’dan) dinliyor gibi bir kudsî halete mazhar olur.”

Yine Üstadımızın bu mevzu ile ilgili Mesnevi-i Nuriye eserinde geçen bir ifadesi de şöyledir:

İ’lem eyyühe’l-aziz! 

Kur’ân-ı Kerim okunurken, istimâında (işitme) bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin.

1. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nübüvvet kürsüsüne çıkıp nev-i beşere hitaben Kur’ân’ın âyetlerini tebliğ ederken, kıraatini kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O fem-i mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun.

2. Veya Cebrâil (a.s.) Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.) tebliğ ederken, her iki hazretin arasında yapılan tebliğ-tebellüğ vaziyetini dinler gibi ol.

3. Veya Kab-ı Kavseyn makamında, yetmiş bin perde arkasında Mütekellim-i Ezelînin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma olan tekellümünü dinler gibi hayalî bir vaziyete gir.