Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

İmanın Yeri

İman kalptedir deniliyor. Kalpten kasıt cismani kalp mi, yoksa ruhun kalbi mi? Cismani kalp ile ruh arasındaki bağlantı nedir?

Cevap Cevap

İmanın bulunduğu kalp ile kasd olunan elbette bedendeki et parçası değil, ruh ve ruhta bulunan kalb latifesidir. İnsan ruhundaki letaif-i aşere denilen meşhur on latifeden biri kalb diğerleri de ruh, sır, hafi, ahfa, hava, su toprak, ateş ve nefs-i natıka latifleri olduğu 16. Lema’da izah edilmektedir.

Ruhtaki kalbe neden kalb denildiği ve arasındaki mana bağlantısı İşaratül İcaz’da şöyle açıklanır: Nasılki maddi kalb bedenin hayat makinesidir, manevi kalb de içinde taşıdığı iman ile manevi hayatın yaşamasına ve ruhun manen ölmemesine sebebdir.