Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Akıl Şuur ve Zihnin vücudları

Akıl, şuur ve zihnin vb. vücud-u haricileri nasıldır?

Cevap Cevap

Vücud-u harici, hariçte vücudu olan demektir. Yani Allah'ın kudretiyle yaratıp varlık sahnesine çıkardığı şeye vücud-u harici sahibi denilir. Yaratılmamış ise vücud-u haricisi yok denilir. 

Fakat vücud mertebeleri sedece maddenin üç haline münhasır değildir. Çok şeffaf ve latif varlıklar vardır. Mesela hayat ve ölüm de yaratılmıştır. Bunlar gibi akıl, şuur ve zihnin vücudları vardır. Ama mahiyetini bilemiyoruz. Elektriğin vücudunu biliyoruz. Ama mahiyetini bilemiyoruz. Bunun gibi çok şeyler var ki, vücudları bizce bedihi ve açık olduğu halde mahiyetini kavrayamıyoruz.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/vucud-u-ilmi-ve-vucud-u-harici

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/istilahi-kelimeler