Kategori Fıkıh Kategori İbadet Kategori Namaz Kategori

Ek Soru Soru

Namazda Kurana Bakmak

Namaz kılarken karşımıza büyük boy Kuran koysam, sayfayı oradan okuyarak kılabilir miyim?

Cevap Cevap

Ebû Hanife’ye göre namazda, sure veya ayetleri Mushaf’a bakarak okumak namazı bozar.

İmameyn’e göre ise, mekruh olsa da namaz bozulmaz.

Şafiîlere göre de bir kimse, namazda Fatiha suresini Mushafa bakarak okursa namazı geçerli olur. (İbn Nüceym, el-Bahru’rRâik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts. , II, 11

Şirbînî, Muğni’l-muhtac, Beyrut 1418/1997, I, 240)

 

EtiketlerEtiketler: namaz , kıraat , kuran

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

Yorumibrahimethem elbir demiş ki:

sorumun cevabını alamadım