Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Fıkıh Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Sinek Öldürmek

Sinek öldürmek günah mıdır?

Cevap Cevap

Zararlı olanların zararını def etmek için mücadele edilebilir. Fakat sinek durduğu yerde zarar vermediği halde öldürmek uygun değildir. 

28. Lemada geçen Sinek Risalesinde şöyle geçiyor:

Büyük bir âyetin küçük bir nüktesidir.

"Sadâkatte nâmdâr, safvet-i kalbde mümtâz Süleyman Rüşdü ile bir muhâvere-i latîfe: Şöyle ki; güz mevsiminde, sineklerin terhîsât zamanına yakın bir vakitte hodgâm insanlar, cüz’î tâ‘cîzleri olan sinekleri itlâf etmek üzere odamıza ilaç isti‘mâl ettiler. Benim fazlarikkatime dokunmuştu. Odamda çamaşır ipi vardı. Bil’âhire, o insanların inâdına sinekler daha ziyâde çoğaldılar. Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar, o ip üstünde gāyet muntazam diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için Rüşdü’ye dedim: “Bu küçücük kuşlara ilişme. Başka yere ser.” O da kemâl-i ciddiyetle: “Bu ip bize lâzımdır. Sinekler başka yerde kendilerine yer bulsunlar” dedi. Her ne ise... Bu latîfe münâsebetiyle, seher vaktinde, sinek ve karınca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis açıldı. Ona dedim ki: “Böyle, nüshaları çoğalan nev‘lerin ehemmiyetli vazîfeleri ve kıymetleri var.” Evet, bir kitabın kıymeti nisbetinde nüshaları teksîr edilir. Demek sinek cinsinin de ehemmiyetli vazîfesi ve büyük kıymeti var ki; Fâtır-ı Hakîm, o küçücük kaderî mektubları ve kudret kelimelerinin nüshalarını çoklukla teksîretmiş. 

Muzırların yalnız zararlarını def‘ için mücâdele olabilir. Meselâ koyunları, kurtların tecâvüzünden korumak için onlara mukābele edilir."