Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Seyr u Süluk ve Tarikat Berzahı

Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de, seyr ü sülûk zamanında, tarîkat berzahından geçtikleri vakit, âdi beşeriyetten bir derece tecerrüd ettiklerinden, hilaf-ı âdet hâlâta mazhar olurlar. (Mektubat 1-15.Mektub.Shf39) Buradaki tarikat berzahından geçmek ne demektir. 

Cevap Cevap

Buradaki mana tarikatin usul ve esaslarını takip edip seyru süluklarını tamamlayanlar için kullanılan bir tabir. Tarikat yoluna girip bu yolu tamamlayanlar kasdediliyor. Tarikatin kendine has olan usul ve yöntemleriyle iman hakikatlerine ve kemale ulaşmaya çalışmaktır. Mesela riyazet, zikir, rabıta-yı mevt gibi sıralı şeyleri yapmaktır.

"Zahirden hakikata geçmek iki suretledir:
Biri: Tarîkat berzahına girip, seyr ü sülûk ile kat'-ı meratib ederek hakikata geçmektir.

İkinci Suret: Doğrudan doğruya, tarîkat berzahına uğramadan, lütf-u İlahî ile hakikata geçmektir ki, Sahabeye ve Tâbiîne has ve yüksek ve kısa tarîk şudur."  (28. Mektub)