Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Fıkıh Kategori

Ek Soru Soru

Şapkaya Cevaz

”Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşaallah Müslüman edecek” Üstadın burada şapkaya cevaz verdiği manası çıkar mı?

Cevap Cevap

Üstadımızın bu sözünden şapkaya cevaz çıkmaz. Belki zaruret halini söylemiş olur. Yani cebirle giydirilen şapkadan dolayı zaruret durumu hasıl olur.

İşarat'ül-icaz'da bu konuda şöyle bir sual ve cevap vardır:

S- Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalbde o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hasıl olsun?
C- Gizli olan umûra(işlere), şeriat emarelere(belirtilere) göre hükmeder. Hattâ illet(asıl sebep) olmayan esbab-ı zahirîyi(görünürdeki sebepler), illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rükûa(rukuu tamalamaya) mani olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi, ubudiyetten istiğna ve küfre teşebbüh etmeye(benzemeye) emarelerdir. Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna kat'iyyetle hükmedilemediğinden, bu gibi emarelere göre hükmedilir. (İşarat-ül İ'caz)

Şapka, küfür alameti olduğu için Üstadımız şapka takmamış bundan dolayı da bir çok mahkemede suçlamalara maruz kalmıştır.

Ayrıca bakınız.

http://risaleonline.com/soru-cevap/sapka