Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori Kur’an’ın Mucizelik Yönleri Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

İncir ve Zeytin

İncire ve zeytine yemin olsundaki hikmet nedir? Yani incir ve zeytin neyin simgesidir?

Cevap Cevap

Sorunuzun cevabı olarak Üstad Bediüzzaman hazretlerinin bir izahını aşağıya alıyoruz.

"Cenab-ı Hak, tîn(incir) ve zeytin ile kasem(yemin) vasıtasıyla, azamet-i kudretini(kudretinin büyüklüğünü) ve kemal-i rahmetini(rahmetinin mükemmelliğini) ve büyük nimetlerini ihtar ederek(hatırlatarak), esfel-i safilîn(aşağıların aşağısı) tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip, şükür ve fikir ve iman ve amel-i sâlih ile tâ a'lâ-yı illiyyîne(yücelerin en yücesine) kadar terakkiyat-ı maneviyeye(manevi yükselmeye) mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tîn ve zeytinin tahsisinin sebebi; o iki meyvenin çok mübarek ve nâfi'(faydalı) olması ve hilkatlerinde(yaratılışlarında) de, medar-ı dikkat ve nimet(dikkate ve nimete sebep) çok şeyler bulunmasıdır. Çünki hayat-ı içtimaiye(toplum hayatı) ve ticariye ve tenviriye ve gıda-yı insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi; incirin hilkati(yaratılışı), zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp dercetmek(yerleştirmek) gibi, bir hârika mu'cize-i kudreti(kudret mucizesini) gösterdiği gibi; taamında(yemesinde), menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menafi'indeki nimet-i İlahiyeyi kasem(yemin) ile hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman ve amel-i sâlihe çıkarmak ve esfel-i safilîne düşürmemek için bir ders veriyor." (Mektubat)