Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/seferilikte-namazin-hukmu]

Kategori Namaz Kategori

Namaz Kategori

Ek Soru Soru

Seferilikte namazın hükmü

Yolculuklarda seferî, şer'an namazlarını kısaltmaya mecbur mudur, yoksa kısaltmakla tam kılmak arasında serbest midir? 

 

Cevap Cevap

Fıkıh alimlerinin mutemet olan görüşleri, namazlarının kısaltılması konusunda vacib, sünnet ve ruhsattır yolcu bunda serbesttir diye üçe ayrılmaktadır.

Hanefilere göre: Seferî kimsenin namazlarını kısaltarak kılması vaciptir ve aynı zamanda azimettir.

Malikilerce meşhur ve tercih edilen görüşe göre: Seferde namazları kısaltarak kılmak sünnet-i müekkededir. Çünkü Hz. Peygamber (sav) öyle yapmıştır.

Şafiî ve Hanbelîlere göre: Seferde namazları kısaltarak kılmak, muhayyer olmak üzere ruhsattır. Seferi kişi namazları kısaltarak ta kılabilir, tam olarak ta kılabilir. (Prof. Vehbe Zuhayli, İslam fıkıh ansiklopedisi, c:2, feza yayıncılık)