Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/mevlid-okumak]

Kategori Muhtelif Kategori

Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Mevlid Okumak

Peygamber Efendimiz (asm)'a mevlid okunması hakkında Bediüzzaman Hazretleri'nin görüşü nedir?

Cevap Cevap

Mevlid okunması hakkında Bediüzzaman Hazretlerinin görüşü müsbet yöndedir. Mevlid dinlemenin dinen çok faydalı olduğu kanaatindedir. Şöyle der:

"Mevlid-i Nebevî ile Mi'raciyenin okunması, gayet nâfi' (faydalı) ve güzel âdettir ve müstahsen (beğenilen) bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin (islamî sosyal hayatın), gayet latif ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir (sohbet sebebidir).

Belki hakaik-i imaniyenin (iman hakikatlarının) ihtarı (hatırlatılması) için, en hoş ve şirin bir derstir.

Belki imanın envârını (nurlarını) ve muhabbetullah (Allah sevgisi) ve aşk-ı Nebevîyi (peygamber aşkını) göstermeye ve tahrike (harekete geçirmeye) en müheyyiç (heyecan verici) ve müessir (etkili) bir vasıtadır.

Cenâb-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennet-ü’l-Firdevs yapsın, âmîn...

İşte böyle bir zâtın (Peygamberimizin sav) mevlid ve mi'racını dinlemek,

yani terakkiyatının (manen yükselmesinin) mebde' ve müntehasını başını ve sonunu işitmek,

yani tarihçe-i hayat-ı maneviyesini bilmek, o zâtı kendine reis ve seyyid (efendi) ve imam ve şefi' (şefaatçi) telakki eden  (kabul eden) mü'minlere; ne kadar zevkli, fahrli (övünçlü), nurlu, neş'eli, hayırlı bir müsamere-i ulviye-i diniye (dinî yüksek bir merasim) olduğunu anla...

Süleyman Efendi'nin mevlidi, rağbet-i âmmeye mazhariyeti delaletiyle (altı asır boyunca, herkesin beğenisini kazanmasının göstermesiyle); o zât ehl-i velayettir (evliyadır) ve ehl-i hakikattır (ilim sahibidir)."

MEKTÛBÂT, 24. MEKTÛB’UN 2. ZEYLİ