Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/insanin-yaratilis-amaci]

Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori

Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori

Ek Soru Soru

İnsanın Yaratılış Amacı

Allah bizi kulluk etmemiz için yarattı. Melekler zaten ona en güzel şekilde kulluk ediyor. Neden günah işlemeye meyilli olan insanlar yaratıldı?

Cevap Cevap

Meleklerin günah işlemeye kabiliyetleri yoktur. Bundan dolayı makamları sabittir. Yükselme veya alçalma söz konusu değildir. İnsanların ise hem şerre hem hayra kabiliyetleri vardır. Bundan dolayı kendine verilen değişik kabiliyet ve istidatlarını imtihan ile ortaya çıkar. Yücelerini en yücesine çıkabildiği gibi aşağıların en aşağısına da düşebilir. Allah bu şekilde olan kullarını yaratıp denemek istemiştir. 

Bununla birlikte insan, Allah'ın isim ve sıfatlarına en geniş ve cami bir ayna olarak yaratılmıştır.

Bu noktada üstad Bediüzzaman hazretleri şöyle demiştir:

"Hikmeti tavzîftir(vazifelendirmektir). Öyle bir vazîfe ile me’mur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkiyât-ı ma‘neviye-i beşeriyenin(insanların manevi ilerlemelerinin) ve bütün isti‘dâdât-ı beşeriyenin(insanların kabiliyetlerinin) inkişâf ve inbisâtları(gelişmeleri ve ortaya çıkması); ve mâhiyet-i insaniyenin bütün esmâ-yı İlâhiyeye bir âyîne-i câmia(toplayıcı ayna) olması, o vazîfenin netâicindendir(sonuçlarındandır). Eğer Haz­ret-i Âdem (as) cennette kalsa idi, melek gibi makamı sâbit kalırdı. İsti‘dâdât-ı beşeriye inkişâf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sâhibi olan melâikeler çoktur. O tarz ubûdiyet için insana ihtiyaç yok." (12. Mektub)


Ayrıca bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/insanin-yaratilis-gayesi

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kainat-nicin-yaratildi

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/farkli-istidatta-yaratilis

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/insanin-ahsen-i-takvim-uzere-yaratilmasinin-anlami