Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/eski-said-donemi-cizgisi]

Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

Eski Said Dönemi Çizgisi

Bediüzzaman Hazretleri'nin Eski Said dönemindeki çizgisi hakkında en genel anlamda ne söylenebilir?

Cevap Cevap

Üstad Hazretleri'nin şu beyanları o dönemine nasıl bakmamız gerektiği hakkında güzel bir bakış açısı veriyor ve Risale-i Nur ve Üstad'ın hayatına dikkat ettiğimizde de bu tesbitin doğruluğu açıkça anlaşılıyor:

"Altıncı İşaret: Şimdi bence kat'iyyet peyda etmiştir (kesinlik kazanmıştır) ki; ekser (çoğu) hayatım ihtiyar (irade) ve iktidarımın, şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garib bir surette ona cereyan verilmiş; tâ Kur'an-ı Hakîm'e hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin.

Âdeta bütün hayat-ı ilmiyem, mukaddemat-ı ihzariye (hazırlık başlangıçları) hükmüne geçmiş. Ve Sözler (Risale-i Nur) ile i'caz-ı Kur'anın izharı (Kur'an'ın mucizeliğinin gösterilmesi), onun neticesi olacak bir surette olmuştur." (28. Mektub, 7. Mesele)