Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/cuz--cuzi-kull--kulli]

Ek Soru Soru

Cüz - Cüz'i, Küll - Külli

Küll ile külli ve cüz ile cüz'i kelimelerinin manalarını izah edebilir miniz?

Cevap Cevap

Bu kelimelerin izahları için bakınız: