Kategori Diğer Peygamberler Kategori

Ek Soru Soru (!! Bu konuya ait ek sorular için tıklayın)

Peygamberlerin (aleyhimüsselam) Sayısı

Kur'an-ı Mucizü-l Beyan'da ismi geçen kaç peygamberimiz (a.s.) vardır. Adını bilmediklerimizin sayısı nedir?

Cevap Cevap

Bir Hadiste Peygamberlerin sayısının 124.000 olduğu ve bunlardan 315'inin resul olduğu bildirilmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Kur'an'da ismi geçen 25 Peygamber vardır. Kur'an'da geçen üç ismin peygamber mi, velî mi oldukları hususunda ihtilaf vardır. Bunlar Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn (as)dır.

Kur'an'da ismi zikredilmeden bahsi geçen peygamberler de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Musa (as)'dan sonra yerine geçip Filistin'i feth eden Yûşâ (as), Kehf Suresinde Musa (as) beraber seyahaye çıktığı genç olarak anlatılır. 

2- O seyahat neticesinde buluştukları ledün ilmine sahip olarak vasf edilen Hızır (as) da galib görüşe göre peygamberdir.

3- Davud (as)'ın Câlut'u öldürmesi kıssasında bahsi geçen İşmuil veya Samuyel (as).

4- Ölümünden yüzyıl sonra tekrar diriltilerek Allah'ın ölüleri nasıl dirilttiğine şâhid kılınan kişi, bir irvayete göre İrmiyâ (as)'dır.

 

 

Ek Soru Ek Soru

Resul ile peygamberin farkı nedir? Nebi ile resul aynı şey midir?

Cevap Cevap


Peygamber kelimesi aslen farsçadır ve hem Resul, hem de nebi manalarına gelir.

Resul ise yeni bir şeriatla gelen peygamberlere denir.

Nebi, yeni bir şeriatla gelmeyen başka bir peygamberin şeriatıyla amel eden peygamberlere denir. Mesela, Musa as. bir resuldür. Ondan sonra yerine geçen Yuşa as. onun şeriatına bağlı olan bir nebidir. Nebiler de resuller gibi Allah’ın vahyine mazhardırlar.

Geniş anlamda resullere de nebi denebilmektedir. Mesela Kur’an ‘da peygamberimiz için hem resul, hem de nebi tabiri kullanılmıştır. 

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder