Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Mutlak Kemal, Hususi Kemal

"Mümkinat mahiyetlerinin mutlak kemali, mutlak vücuddur. Hususî kemali, istidadlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuddur." (29. Söz) cümlesini izah eder misiniz?

Cevap Cevap

Mümkinattan kasıt Vacib'ül-vücud olan Allah'tan gayri yaratılmış olan varlıklardır. Bu varlıkların mutlak kemali yokluktan vücud sahasına çıkarak var olmalarıdır. Yani var olmak onun için mutlak kemaldir.

Hususi kemali ise ona verilen özellikler ve istidatlar itibariyle ona has vücududur. Bu kabiliyet ve özelliklerin ortaya çıkmasıyla yani inkişaf ettirilmesiyle hususi kemali olur.

Mesela insanın yoktan var edilerek insan olarak yaratılması ve vücud giymesi mutlak kemaldir. Kendine ait özelliklerin ve istidatların ortaya çıkmasıyla sadece ona has olan yapısıyla Ali veya Ahmed olması ise hususi kemalidir denilebilir.