Kategori Kader ve Cüz'î İrade Kategori

Ek Soru Soru

Levh-i Mahfuzda her şeyin yazılı olması

Levhi mahfuzda, ebedi hayatımızla ilgili bilgiler de yazılı mıdır?

Cevap Cevap

En sahih altı hadis kitabından üçüncüsü kabul edilen Ebu Davud'da geçen ve kaderin yazıldığı ilk zamanı haber veren sahih bir hadis-i şerifte, Levh-i Mahfuz'daki yazılanların kıyamete kadar olacak şeyler olduğu bildirilmektedir. Hadis şöyledir:

Sahabe'den Ubade bin Samit (ra) haber veriyor ki; 

"Rasûlullah (sav)'i şöyle derken işittim:

"Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. (Yüce Allah kalemi yaratınca) ona: Yaz! emrini verdi. (Kalem):

Ey Rabbim neyi yazayım, dedi (Yüce Allah da)

Kıyamet kopuncaya kadar (olacak) herşeyin kaderini yaz! buyur­du." (Ebu Davud, sünnet: 4700)

Buradan ilk anlaşılan mana, kıyamete kadar olacak şeylerin kaderde yazılı olup kıyametten sonraki şeylerin yazılı olmadığıdır. Zahirî olarak da sonsuz ahiret zamanında yaşanacak ve bitmeyecek olan hadiselerin sonlu bir Levh-i Mahfuz'da, Dünya hadiselerinde olduğu gibi, bütün teferruartıyla yazılması mümkün gözükmemektedir. Olsa olsa Kur'an'da olduğu gibi icmali işaretler olabilir. Lakin herşeyin hakikatini Allah bilir...