Sorular Kur’an Allah Kelâmı Olduğunun Delilleri kategorisindeki sorular

Soru Kur'an Kelamında Üç Kaziye

"Kur’ân’ın her bir kelâmı, üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, “Bu Allah’ın kelâmıdır.” İkincisi, “Allah’ca murad olan ma‘nâ haktır.” Üçüncüsü, “Ma‘nâ-yı murâd budur.” Eğer Kur’ân’ın o kelâmı başka bir ma‘nâya ihtimâli olmayan muhkemâttan olursa veya Kur’ân’ın başka bir yerinde beyân edilmiş ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lâzımdır. Ve inkârları da küfürdür. Şâyet Kur’ân’ın o kelâmı, başka bir ma‘nâya ihtimâli olan bir nas veya zâhir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lâzım olmadığı gibi, inkârı da küfür değildir."

Bu kısmı izah eder misiniz?

Soru Huruf-u Mukattaa Anlamı

Huruf-u mukattaanın manası var mıdır?

Soru 33. Mektubun Başındaki Ayet

33. Mektubun başındaki ayetin sonunda "Rabbin yetmez mi ki, şüphesiz O, herşeye hakkıyla şahiddir" kısmını izah eder misiniz?

Soru Kuranın Delilleri

Kur'anın Allah kelâmı olduğunun delilleri kısaca nasıl özetlenebilir?

Soru Kuranın Mucizeliği

Kur'an'ın mucize olması ne demektir?

Soru 14. Reşha

14. Reşhada geçen şu cümleleri izah edermisiniz?

"ayat-ı tekviniyyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisi" ve "hem insanın hacat-ı maneviyyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitab-ı mukaddestir"

Soru Kur'an'ın Allah Kelamı Olduğunun Delilleri

Kur'an'ın, Allah'ın sözü olduğunun delillerini ana başlıklar altında izah edebilir misiniz?

Soru Allah'ın Kur'an'a Muvaffakiyet Vermesi

Yedinci Şua'daki şu parağrafı nasıl anlamalıyız? "Bu kâinâtta dâimâ güzelliği izhâr, iyiliği ve doğruluğu himâye ve sahtekârları ve müfterîleri imhâ ve izâle etmek âdetini bir düstûr-u fa‘âliyet ittihâz eden bu kâinâtın mutasarrıfı, o Kur’ân’a âlemde en makbûl, en yüksek, en hâkimâne bir makam-ı hürmet ve bir mertebe-i muvaffakiyet vermesiyle onu tasdîk ve imza ettiği gibi..."

Soru Kuran'ın Bozulmadığının İspatı

Kuranın bozulmadığını nerden bilebiliriz daha doğrusu nasıl ispat ederiz...

Soru Kur’an’ın Tarih Boyunca Benzerinin Getirilememesi

Kur’an pek çok ayetinde, indiği asırdan bu zamana kadar, onun Allah kelâmı olduğuna inanmayan insanları benzeri bir kitap getirmeye, hatta bir satırlık kısa bir suresinin benzerini getirmeye davet ettiği halde kâfirlerin buna hemen hiç teşebbüs etmemelerinin sebebi nedir?