Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori

Ek Soru Soru

Hislerin Dünya için Sarfedilmesi

"İşte şu üç misâl gibi, insanlar, insana verilen cihâzât-ı ma‘neviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla isti‘mâl etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gāfilâne davransa, ahlâk-ı rezîleye ve isrâfât ve abesiyete medâr olur. Eğer hafiflerini dünya umûruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve ma‘neviyeye sarf etse; ahlâk-ı hamîdeye menşe’, hikmet ve hakîkate muvâfık olarak saadet-i dâreyne medâr olur." (9. mektup) Burada "hafif" kelimesini nasıl anlamalıyız?

Cevap Cevap

İnsana verilen hisler ve duyguları Allah ve ahiret için kullanmak esastır. Bununla birlikte bu duyguları dünya için de kullanabiliriz. Bunun ölçüsü ise, Kuran ve sünnettir. 

Şiddetlilerini ahiret işlerine sarf etmek demek bu hisleri dünyaya hiç sarf etmemek değildir. Belki, dünyalık işlere yetecek kadar kullanabiliriz. Yani dünyada kalacak kadar dünyaya, ahirette kalacak kadar ahirete sarf edilmelidir. Mesela inadı hakta sebat olarak kullandığımız gibi, dünyalık işlerde başarı için de kullanabiliriz. Gelecek endişesini asıl gelecek olan kabirde, haşirde ve sıratta ne olacak diye kullandığımız gibi, dünyalık işlerde de bu hissi kullanabiliriz. Dünyalık gelecek noktasında bir miktar endişe etmek insanı tadbir almaya ve çalışmaya itecektir.