Kategori Risale-i Nur Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori Husrev Efendi Kategori

Ek Soru Soru

Bediüzzaman Hazretlerinin Ahmed Hüsrev Altınbaşak İle Son Görüşmesi

Üstad Bediüzzaman hazretlerinin Ahmed Hüsrev Altınbaşak ile yüzyüze son görüşmesi ve mektuplaşmaları ne zamandır?

Cevap Cevap

Şöyle ki: Bediüzzaman Hazretleri’nin Hüsrev Efendi ile yüz yüze olarak son görüşmesi, Bediüzzaman hazretlerinin Şanlıurfa’ya seyahatinin hemen öncesine tevafuk etmektedir. Bu meseleye ait kayıtlarda şu izahlar yer almaktadır:

Hazret-i Üstadın son günlerini yakından gören ileri gelen nur talebelerinden olan Büyük Ruhlu Küçük Ali merhum, o zaman vuku bulan ve nur hizmetinin geleceğini yakından alakadar eden mühim bir hadiseyi ve hazret-i üstadın pek mühim bir vasiyetini şöyle anlatıyor:

“Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri vefatından önce Urfa’ya giderken bize(Isparta’ya) geldi. Talebeyi topladı. Hüsrev kardeşe hitaben buyurdular ki:

-Hüsrev ben gidiyorum. Benden sonra bu vazifeyi siz deruhte edeceksiniz. Hüsrev kardeş de buyurdular ki:

-Üstadım efendim, ben hem ihtiyarım hem hastalıklıyım. Bu vazifeyi genç kardeşlerimize tevdi buyurun. Üstad Hazretleri Hüsrev kardeşe cevaben:

-Hüsrev benden sonra 15-16 yaşındaki delikanlı gibi sıhhat bulacaksın. Hem benim daha 8 senelik ömrüm var. Onu da sana veriyorum’ deyip bu şekilde vazifeyi Hüsrev kardeşe tevdi buyurduktan sonra Üstad Hazretleri gitti. Birkaç gün sonra radyodan Bediüzzaman Hazretlerinin Urfa’da vefat haberini aldık.[1]

Diğer sorunuza cevap olarak Bediüzzaman Hazretleri’nin Hüsrev Efendi’ye en son göndermiş olduğu mektubunu şöyle izah edelim: Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri’nin “…Hüsrev gibi bir nur kahramanından benim yerimde ve nurun şahs-ı manevisinin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından hiçbir cihetle gücenmemek elzemdir.”[2] İltifatına mazhar olmuş Hüsrev Efendi hizmet-i Kur’aniye’nin idamesi ve idaresinde böyle ehemmiyetli bir vazife ile tavzif edildiğine göre Bediüzzaman Hazretleri ile son ana kadar mektuplaşmaya ve görüşmeye devam ettiğini Risale-i Nurlarda geçen derslerden anlıyoruz.[1] 1433. Hayrat Vakfı Arşivi

[2] Şualar2 Osmanlıca orijinal nüsha, 533