Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

4. Sözde Bahsedilen Ayetler

4. Sözdeki geçen 2 ayet hangileridir?

Cevap Cevap

Bahse konu olan yer şöyledir:

"O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre o uzun yolu mütefâvit derecede kat‘ ederler. Bir kısım ehl-i takvâ berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayâl gibi, elli bin senelik bir mesâfeyi bir günde kat‘ eder. Kur’ân-ı Azîmüşşân şu hakîkate iki âyetiyle işaret eder." (4. Söz)

Bin ve elli bin seneye işaret eden ayetler şunlardır:

"(Ey Habîbim!) Senden azâbı acele istiyorlar; hâlbuki Allah, va‘dinden aslâ dönmez! Şübhesiz ki Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin sene gibidir." (Hacc, 47)

"Melekler ve Rûh (Cebrâîl), mikdârı (sizce) elli bin sene olan bir günde O’na(arşına) çıkarlar." (Mearic, 4)