Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

29. Söz

29. Söz'ü hülasa olarak özetlermisiniz.

Cevap Cevap

Değerli kardeşimiz! 29. Söz uzun ve ilmî bir risaledir. İstediğiniz gibi bir hülasa olmasa da fihristini yayınlıyoruz. Dikkatle mütalaa ederseniz faydalı olacağına inanıyoruz.

 

YİRMİDOKUZUNCU SÖZ

Melaike, beka-i ruh ve haşre dairdir…176

Mukaddime: Hakikat ve hikmetin melaikenin varlığını iktiza etmesi….178

Birinci Maksad: Melaikenin varlığını isbat eden dört esas….179
   Birinci Esas: Hayat ve şuurun melaikenin vücudlarını iktiza etmesi…179
   İkinci Esas: Melaikenin vücuduna bütün ehl-i akıl ve ehl-i naklin ittifak etmesi….184
   Üçüncü Esas: Melaikelerle insanların hadsiz görüşme hadiselerinin melaikenin vücuduna delaleti…185
   Dördüncü Esas: Melaikenin kısımları ve vazifeleri….187


İkinci Maksad: Kıyameti ve ahret hayatını isbat eden bir mukaddime ile dört esas….190
   Mukaddime: Bir saray veya şehrin tahrib ve de tamir edileceği davasına terettüb eden altı sual….190

   Birinci Esas: Ölümden sonra ruhun baki kalacağına dair bir mukaddime ve dört menba ….190
      Mukaddime: Ebedi bir cemalin, âyinedâr müştakının da ebediyetini istemesi….191
      Birinci Menba: Herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruh-ı bakiyi anlayacağı….191
      İkinci Menba: Mükerreren vuku bulan alem-i ervahdaki ruhlarla görüşme vakaları….192
      Üçüncü Menba: Teğayyüre maruz olan nevlerdeki bekanın ruhun bekasına delaleti….193
      Dördüncü Menba: Kanun ve ruh arasındaki münasebetin bekaya delaleti….193
 
  İkinci Esas: Saadet-i ebediyeye muktezi mevcud olduğunu gösteren on medar….194
      Birinci Medar: Kainatın umumunda görünen nizam-ı ekmel….194
      İkinci Medar: Hilkat-ı kainatta görünen hikmet-i tâmme ….194
      Üçüncü Medar:Hilkat-i mevcudattaki adem-i abesiyyet…194
      Dördüncü Medar: Pek çok haşir ve kıyamet numunelerinin kıyamet-i kübraya işareti…195
      Beşinci Medar: Beşerin ruhunda münderic hadsiz istidadların saadet-i ebediyeye işareti…196
      Altıncı medar: Sani-i zül-celalin rahmetinin saadet-i ebediyeyi göstermesi…..197
      Yedinci medar: Şu kainatta görünen mehasin, kemalat ve incizabların işareti …197
      Sekizinci Medar: Vicdanın saadet-i ebediyeye işareti ….197
      Dokuzuncu Medar: Muhammed-i Arabî asm.ın ihbarı….198
      Onuncu Medar: Kur’an’ın haber ve delilleri; ve numune olarak iki ayetin delaleti….198
 
 Üçüncü Esas: Haşri yapacak  Zat-ı Zülcelalin buna nihayet derecede muktedir olduğunun isbatı….201
      Birinci Mesele: Kudret-i İlahiye’nin zâtî oluşu ….202
      İkinci Mesele: Kudretin eşyanın melekût cihetine taalluk etmesi….203
      Üçüncü Mesele: Kudretin eşyaya nisbetinin kanunî oluşu …..203
  
Dördüncü Esas: Şu dünyanın kıyamet ve haşre kabiliyetine dair dört mesele….206
      Birinci Mesele: Şu kâinatın ölmesinin mümkün oluşu…..206
      İnce Remizli Bir Mesele: Dünya’nın ahiret hesabına şeffaflaşması….206
      İkinci Mesele: Mevt-i dünyanın vuku bulması….207
      Üçüncü Mesele: Ölecek alemin dirilmesinin mümkün oluşu…..208
      Remizli bir nükte: Şu kainat içinde her tarafa uzanan iki unsur….208
      Dördüncü Mesele: Alemin dirilmesinin vaki olacağı….210
 
 Tasdiknâme: Bu risalenin hakkaniyetini tasdik eden harika elif tevafukunu beyan eder…212

Not: Sayfa numaraları, Hüsrev Efendi hattı Osmanlıca Nüshaya göredir.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder