Makale BEDİÜZZAMANIN SEYYİDLİĞİ

bediuzzaman-muceddlik.jpg (601×308)

Bediüzzaman Hazretleri, Resul-ü Ekrem (asm)’ın mübarek neslinden gelen bir seyyiddir ve Âl-i Beyt’e mensubdur. Üstadın önde gelen talebelerinden Albay Hulusi Efendi, dedelerinden birisinin imzasını Seyyid Muhammed olarak atmasından hareketle kendi nesebiyle ilgili sual sorar. Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri kendisine şöyle cevab verir: 

“…Hem sen kat’iyen bil ki; Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselamın iki âli var. Biri: Nesebî âlidir. Biri de Şahs-ı mânevî -i nuranîsinin risalet noktasında âli var. Bu ikinci âlde sen kat’iyen dâhil olmaklığınla beraber,...

Makale Risale-i Nur'da Isparta ve Isparta Kahramanları

davraz.jpg (601×308)

Isparta, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edildiği merkezdir. Isparta, İslâm milletinin, hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur'andan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin doğduğu topraklardır. Isparta, Rahmet-i İlâhiyenin ve İhsan-ı Rabbanînin bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslâm Milletinin evlâdları ve Âlem-i İslâm hakkında ebedî saadet vesilesi olan eserlerin parladığı Şâm-ı Şerif manası ve mübarekiyeti kazanan bahtiyar ilimizdir.

İsparit Nahiyesi - Isparta Vilayeti

Çocukluğu İsparit Nahiyesi sınırları içinde geçen Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin...

Makale Müsbet hareket

musbet-hareket.jpg (601×308)

Müsbet hareketi kısaca şöyle tarif edebiliriz: Emniyet ve asayişi bozmadan, başkalarına ilişmeden ve Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmayarak sabır ve tahammülle kendi hizmetimizi yapmaktır. Dâhili cihada yani silahların sustuğu kalemlerin ve fikirlerin konuştuğu ilmi ve fikri cihad sahasında ikna metoduyla mücahede için lazım olan sükûnet ve emniyeti temin etmektir. Bediüzzaman Hazretleri talebelerine yazdığı bir mektubunda konuyu şöyle izah ediyor: "Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk-çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dâhilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket müsbet bir şekilde manevî tahribata karşı manevî, ihlâs sırrı...

Makale Haşir meselesi ve üç kıssa

hasir-meselesi-ve-uc-kissa.jpg (601×308)

Yakın bir zamanda, henüz otuzlu yaşlarda hayata gözlerini yuman bir arkadaşımın cenazesine iştirak etmiştim. Kefenleme ve diğer işler yerine getirildikten sonra cenaze daha önce hazırlanan kabre konuldu. Daha sonra insanlar sırayla cenazenin üzerine toprak atmaya başladılar. Hayret edilecek kadar kısa bir sürede bu işlemi bitirdiler. Neden bu kadar acele ediyorlardı ki? Sanki bir an evvel orayı terk etmek istiyorlardı. Ben ise bu esnada bir tefekküre dalmıştım. Kısa süre sonra çürümeye başlayacak olan bu mevtanın bir müddet sonra sadece kemikleri kalacaktı. Hayli zaman sonra onlar da çürüyecekler ve geriye neredeyse hiçbir şey kalmayacaktı. Vücudunun hemen hemen tamamı toprağa karışıp gidecekti. Peki,...

Makale Şehirlerin Anası Mekke

sehirlerin-anasi.jpg (601×308)

Kâbe, bütün dünya Müslümanları tarafından yeryüzünde en kutsal kabul edilen mekândır. Arap yarımadasındaki "Ümmü'l-Kura - Şehirlerin Anası" olarak bilinen Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'ın ortasında yer almaktadır. Mekke, yeryüzünde insan hayatı için müstesna bir rol üstlenmiştir. İnsanoğlunun ilk imarı için seçilen bu yer, iklim ve coğrafi konum noktasında oldukça ilgi çekicidir. Küre-i Arz üzerinde sayısız güzelliklerin tezahür ettiği, tabiatıyla, iklimiyle, bitki örtüsü ve ekolojisiyle harika sayılan bölgeler dururken, Hicaz bölgesindeki bir çölün ortasında bulunan çorak ve kurak Gözyaşı Vadisi'nin Kâbe'ye mekân olarak...